Instal·lació de Nagios Core en un Ubuntu server 16.04.1

Nagios Core, es un software de monitorització per a servidors i equips de xarxa. Nagios monitoritza CPU, Memòria, espais de disc i serveis principals.

 

1.- Actualitzar sistema

sudo apt update
sudo apt upgrade

2.- Editar configuració de red

sudo vi /etc/network/interfaces

auto ens160
iface ens160 inet static
address 192.168.1.150
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

3.- Reiniciar server

sudo shutdown now -r

4.- Instal·lar openssh

sudo apt install openssh-server

5.- canviar a superusuari

sudo -i

6.- Instalar dependencies i paquets necessaris

sudo apt-get install wget build-essential apache2 php apache2-mod-php7.0 php-gd libgd-dev unzip

7.- Crear usuaris i grups de permisos

useradd nagios (Atenció si ja has fet servir l’usuari durant la instal·lació)
groupadd nagcmd
usermod -a -G nagcmd nagios
usermod -a -G nagios,nagcmd www-data

8.- Descargar Nagios de la web i descomprimir

wget https://assets.nagios.com/downloads/n...
tar zxvf nagios-4.2.4.tar.gz

9.- Executem l’script de configuració per a generar el make

cd nagios-4.2.2
./configure --with-command-group=nagcmd --with-mail=/usr/bin/sendmail --with-httpd-conf=/etc/apache2/

*Nota pas 9: Es possible que la configuración de l’apache2 requereixi with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-available En tot cas es pot corregir posteriorment com faig jo en el vídeo.

10.- Anem a generar el programa

make all
make install
make install-init
make install-config
make install-commandmode
make install-webconf

11.- Copiem els controladors d’events i canviem els permisos per a donar la propietat a l’usuari nagios

cp -R contrib/eventhandlers/ /usr/local/nagios/libexec/
chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec/eventhandlers

12.- Comprovem configuració de Nagios

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

13.- Activem el virtual host d’Apache

sudo a2ensite nagios

Si dona error copiem l’arxiu nagios.conf de la carpeta /etc/apache2 a la carpeta /etc/apache2/sites-available

cp /etc/apache2/nagios.conf /etc/apache2/sites-available

14.- Activem el mòdul cgi

sudo a2enmod rewrite cgi

15.- Creem el dimoni o servei Nagios

sudo cp /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/nagios

16.- Editem el servei

sudo vi /etc/init.d/nagios

DESC="Nagios"
NAME=nagios
DAEMON=/usr/local/nagios/bin/$NAME
DAEMON_ARGS="-d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg"
PIDFILE=/usr/local/nagios/var/$NAME.lock

17.- Reiniciem el servidor

shutdown now -r

18.- Tornem al rol root i revisem els serveis apache2 y nagios

service status apache2
service status nagios

19.- Creem l’usuari i password per a l’aplicación web

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

20.- Descarreguem i descomprimim els plugins

cd /tmp
wget https://nagios-plugins.org/download/n...
tar zxvf nagios-plugins-2.1.4.tar.gz

21.- Executem l’script de configuració

cd /tmp/nagios-plugins-2.1.4
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios

22.- Generem els plugins

make
make install

23.- Registrem el servei per a que s’inicií automaticament al reiniciar el servidor

sudo update-rc.d nagios defaults

24.- Reiniciem el servidor i provem en el navegador web

sudo shutdown now -r

Anem al navegador i ja ho podem provar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.